Deux mains

Atgeir en bronze
Atgeir en bronze
Pioche en fer
Pioche en fer
Atgeir en sombracier
Atgeir en sombracier
Masse de fer
Masse de fer
Pioche en bronze
Pioche en bronze
Pioche de bois de cerf
Pioche de bois de cerf
Canne à pêche
Canne à pêche
Hache de combat
Hache de combat
Pioche en pierre
Pioche en pierre
Atgeir en fer
Atgeir en fer
Brise-cerf
Brise-cerf